ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منافات

فرهنگ فارسی عمید

۱. ناسازگاری؛ تضاد.
۲. مخالف هم بودن.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ