ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مناسبت

فرهنگ فارسی عمید

۱. با هم نسبت داشتن؛ خویشی داشتن.
۲. هم‌شکل شدن.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ