ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ممیز

فرهنگ فارسی عمید

۱. علامتی به شکل «/».
۲. (اسم، صفت) سانسورکننده.
۳. [قدیمی] تمیزدهنده؛ جداکننده.
۴. [قدیمی] خردمند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ