ترجمه مقاله

ملدوغ

فرهنگ فارسی عمید

گزیده‌شده؛ مارگزیده؛ عقرب‌گزیده.
ترجمه مقاله