ترجمه مقاله

مقل

فرهنگ فارسی عمید

کسی که اندکی مال برایش باقی مانده باشد؛ درویش؛ تنگ‌دست.
ترجمه مقاله