ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مفصل

فرهنگ فارسی عمید

محل اتصال دو یا چند استخوان در بدن؛ بند: مفصل آرنج، مفصل مچ، مفصل زانو.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ