ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مفرش

فرهنگ فارسی عمید

آنچه روی زمین می‌گستراندند و روی آن می‌خوابیدند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ