ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مفاصل

فرهنگ فارسی عمید

= مَفصل
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ