ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مغلظه

فرهنگ فارسی عمید

غلیظ؛ سخت؛ محکم.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ