ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مغذی

فرهنگ فارسی عمید

۱. چیزی که دارای ارزش غذایی باشد.
۲. تغذیه‌کننده.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ