ترجمه مقاله

مغبه

فرهنگ فارسی عمید

پایان کار؛ پایان هرچیز.
ترجمه مقاله