ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

معیار

فرهنگ فارسی عمید

۱. آلتی که با آن چیزی سنجیده شود؛ مقیاس و آلت سنجش؛ اندازه؛ پیمانه.
۲. سنگ‌ محک و ترازو برای سنجش طلا.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ