ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

معمور

فرهنگ فارسی عمید

تعمیر‌شده؛ آبادشده؛ آبادان
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ