ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

معمار

فرهنگ فارسی عمید

کارشناس و استاد در کارهای ساختمانی؛ سازندۀ عمارت؛ عمارت‌کننده.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ