ترجمه مقاله

معراج

فرهنگ فارسی عمید

۱. [جمع: معارج و معاریج] عروج؛ بالا رفتن.
۲. (تصوف) پیوستن روح به عالم غیب و مجردات.
۳. (اسم) [جمع: معارج و معاریج] [قدیمی] نردبان؛ پلکان.
ترجمه مقاله