ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

معتکف

فرهنگ فارسی عمید

کسی که برای عبادت در مسجد یا گوشۀ دیگر اقامت کند؛ گوشه‌نشین.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ