ترجمه مقاله

مطرود

فرهنگ فارسی عمید

رانده‌شده؛ دور‌کرده‌شده.
ترجمه مقاله