ترجمه مقاله

مضطر

فرهنگ فارسی عمید

۱. بیچاره؛ ناچار.
۲. گرفتار.
۳. تنگدست.
ترجمه مقاله