ترجمه مقاله

مصلوب

فرهنگ فارسی عمید

به‌دارآویخته‌شده.
ترجمه مقاله