ترجمه مقاله

مصر

فرهنگ فارسی عمید

کسی که در امری اصرار و پافشاری کند؛ اصرارکننده.
ترجمه مقاله