ترجمه مقاله

مصدع

فرهنگ فارسی عمید

آنچه باعث دردسر شود؛ دردسر‌دهنده.
ترجمه مقاله