ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مصادره

فرهنگ فارسی عمید

۱. ‌مال کسی را به‌زور ضبط کردن.
۲. جریمه و تاوان گرفتن.
۳. بازگیری؛ بازخواست.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ