ترجمه مقاله

مشتمل

فرهنگ فارسی عمید

۱. دربردارنده؛ حاوی.
۲. احاطه‌کننده؛ فراگیرنده.
ترجمه مقاله