ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مشاوره

فرهنگ فارسی عمید

۱. با هم مشورت کردن؛ کنکاش کردن.
۲. رایزنی.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ