ترجمه مقاله

مسکر

فرهنگ فارسی عمید

چیزی که سکر و مستی بیاورد؛ مستی‌آور.
ترجمه مقاله