ترجمه مقاله

مسلوب

فرهنگ فارسی عمید

۱. ربوده‌شده.
۲. کنده‌شده.
ترجمه مقاله