ترجمه مقاله

مستهام

فرهنگ فارسی عمید

سرگشته؛ حیران.
ترجمه مقاله