ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مستشرق

فرهنگ فارسی عمید

کسی که آشنا و دانا به اوضاع و احوال ملل مشرق زمین است؛ خاورشناس.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ