ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مسبوق

فرهنگ فارسی عمید

۱. [مقابلِ سابق] آن‌که یا آنچه برآن سبقت گرفته‌اند؛ پیشی‌گرفته‌شده.
۲. آگاه؛ مطلع.
۳. دارای سابقه.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ