ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مساحت

فرهنگ فارسی عمید

۱. (ریاضی) سطحی که میان مجموعه‌ای از خطوط یا مرزها قرار دارد.
۲. اندازۀ سطح.
۳. [قدیمی] دانش اندازه گرفتن زمین.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ