ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مساحت گر

فرهنگ فارسی عمید

مسّاح؛ مساحت‌کننده.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ