ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مزد

فرهنگ فارسی عمید

۱. آنچه در برابر کاری گرفته شود؛ اجرت.
۲. پاداش.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ