ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مرعی

فرهنگ فارسی عمید

آنچه در نظر گرفته شود و مراعات شود؛ مراعات‌شده.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ