ترجمه مقاله

مرعش

فرهنگ فارسی عمید

نوعی کبوتر سفید با توانایی پرواز تا مسافت‌های دور، که در قدیم از آن برای ارسال نامه استفاده می‌شد.
ترجمه مقاله