ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مرصوص

فرهنگ فارسی عمید

استوار؛ محکم.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ