ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مردد

فرهنگ فارسی عمید

دودل؛ سرگردان.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ