ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مرخص

فرهنگ فارسی عمید

۱. اجازه‌داده‌شده.
۲. [مجاز] ویژگی کسی که به او اجازه‌ داده شده از جایی مانند، بیمارستان یا زندان خارج شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ