ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مراعات

فرهنگ فارسی عمید

۱. رعایت یکدیگر کردن.
۲. نگه‌ داشتن و حفظ کردن چیزی.
۳. جریان امری را در نظر گرفتن.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ