ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مخذول

فرهنگ فارسی عمید

سرافکنده؛ خوار.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ