ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مخاطره

فرهنگ فارسی عمید

۱. خطر.
۲. (اسم مصدر) [قدیمی] خود را به ‌خطر انداختن.
۳. [قدیمی] خطرناک.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ