ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

محصول

فرهنگ فارسی عمید

۱. [مجاز] حاصل؛ نتیجه.
۲. (کشاورزی) حاصل زراعت.
۳. فرآورده
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ