ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

محتشم

فرهنگ فارسی عمید

۱. باحشمت؛ دارای شکوه.
۲. دارای خدم‌وحشم زیاد.
۳. [مجاز] ثروتمند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ