ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

محاکمه

فرهنگ فارسی عمید

با کسی به ‌دادگاه رفتن و بر هم اقامة دعوی کردن؛ دادرسی.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ