ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مجموع

فرهنگ فارسی عمید

۱. حاصل اضافه شدن چند چیز به هم؛ جمع؛ کل.
۲. [قدیمی] گردآمده؛ گردآورده‌شده.
۳. (اسم) [قدیمی] = مجموعه
۴. [قدیمی، مجاز] آسوده؛ راحت؛ خاطرجمع.
۵. (قید) [قدیمی] همگی؛ کلاً؛ جمعاً.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ