ترجمه مقاله

متعهدله

فرهنگ فارسی عمید

کسی که عهدوپیمان به ‌نفع او بسته شده است.
ترجمه مقاله