متعهدله

فرهنگ فارسی عمید

کسی که عهدوپیمان به ‌نفع او بسته شده است.
خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما