ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متعارض

فرهنگ فارسی عمید

ویژگی کسی یا چیزی که با دیگری متفاوت است؛ مخالف.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ