ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متشوق

فرهنگ فارسی عمید

مشتاق؛ آرزومند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ