ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متذکر

فرهنگ فارسی عمید

به‌یادآورنده؛ یادکننده.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ