ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متدرج

فرهنگ فارسی عمید

درجه‌به‌درجه؛ آهسته؛ به‌تدریج.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ