ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متخصص

فرهنگ فارسی عمید

کسی که در کاری به‌خصوص مهارت و بصیرت دارد.
۲. (پزشکی) پزشکی که در رشته‌ای خاص تخصص یافته است.
۳. (صفت) مختص؛ مخصوص.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ